ochrana pred požiarmi |   BOZP | životné prostredie  | školenia&e-learning | iné služby
 


NAŠE SLUŽBY
 
 


PONUKA SLUŽIEB V OBLASTI PORADENSTVA A IMPLEMENTÁCIE MANAŽÉRSKYCH NÁSTROJOV

Poskytujeme  poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v oblasti životného prostredia, v oblasti výkonu auditu v spoločnosti z hľadiska OPP a BOZP,
v oblasti šetrenia pracovných úrazov, v oblasti výstavby stavieb a projekčnej činnosti, v predkolaudačnom konaní,
v oblasti koordinácie stavby z hľadiska BOZP a v oblasti ochrany pred požiarmi.

Implementácia manažérskych systémov environmentálneho manažérskeho systému  podľa ISO 14001:1996, manažérskeho systému kvality podľa  ISO 9001:2000, systému bezpečnosti a ochrany zdravia podľa  BSi OHSAS 18001:1999.SLUŽBY OCHRANY PRED POŽIARMI

Činnosť technika požiarnej ochrany 
Dodávateľským spôsobom vykonávame  činnosť technika požiarnej ochrany v súlade s vyhláškou MV SR č.121/2002 Z.z. v z.n.p., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č..314/2001 Z.z.. o ochrane pred požiarmi  v z.n.p.

 • určovanie  miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok na týchto pracoviskách,

 • vypracovanie, vedenie a  udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,

 • prípravu, organizáciu a  vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov,

 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch a priestoroch zákazníka,

 • vykonávanie odbornej prípravy členov, protipožiarnych hliadok a školenia novoprijatých zamestnancov, vedúcich zamestnancov 
  a  zamestnancov zabezpečujúcich ochranu
  pred požiarmi v mimopracovnom čase.

V prípade, že zákazník má záujem o dlhodobú spoluprácu, všetky tieto činnosti vykonávame na základe  zmluvy,
v ktorej preberáme  na seba zodpovednosť za nedostatky zistené orgánmi štátnej správy. Súčasťou tejto činnosti 
je neustále sledovanie legislatívnych zmien a ich zapracovávanie do dokumentácie a do celého systému zákazníka na zabezpečenia ochrany pred požiarmi.

V prípade, že zákazník nemá záujem o dlhodobú spoluprácu, na základe jednorázovej objednávky  spracujeme dokumentáciu o ochrane pred požiarmi  pre príslušný objekt, vykonáme školenie o ochrane pred požiarmi atď. 

Činnosť špecialistu požiarnej ochrany

Ponúkame  vypracovanie požiarnych projektov

 • posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov špecialistom požiarnej ochrany, ktoré sú vyžadované orgánmi štátnej správy pri schvaľovaní dokumentácie každej novostavby a pri každej zmene využitia stavebného objektu.

Pri navrhovaní konkrétneho riešenia je našou  snahou,
aby výsledkom bolo riešenie, pri  ktorom sú dodržané všetky podmienky protipožiarnej bezpečnosti, ale zároveň, aby toto riešenie zohľadňovalo aj ekonomické možnosti investora.

Po dohode so zákazníkom skonzultujeme  príslušný projekt
a naše riešenie zabezpečenia protipožiarnej ochrany stavebného objektu s orgánom štátneho požiarneho dozoru, ktorý bude príslušný projekt posudzovať tak, aby výsledkom našej činnosti bolo riešenie akceptovateľné pre všetky zainteresované strany.

V jestvujúcich stavbách na základe dohody so zákazníkom môžem prepočítať a posúdiť:

 • typy, množstvo a druhy hasiacich prístrojov
  v príslušnom objekte,
 • nutnosť vybavenia objektu požiarnymi uzávermi,
 • nutnosť elektrickej požiarnej signalizácie,
 • vypracovanie analýzy požiarneho nebezpečenstva.SLUŽBY V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY
ZDRAVIA PRI PRÁCI

Ako autorizovaný bezpečnostný technik zabezpečujeme pre zákazníkov vykonávanie činnosti technika BOZP 
a autorizovaného bezpečnostného technika podľa  zákona č.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) v z.n.p. Činnosť je zameraná na poradenské
služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných
úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov
a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného
a personálneho zabezpečenia. Bezpečnostnotechnická služba v záujme optimalizácie pracovných podmienok ovplyvňuje postoje zamestnávateľa, vedúcich zamestnancov a zamestnancov k bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci.


Súbor činností:

 • spracovanie a vedenie dokumentácie BOZP v súlade s platnými právnymi predpismi

 • vykonávanie previerok stavu BOZP na všetkých pracoviskách organizácie v lehotách stanovených
  v právnych predpisoch alebo v interných smerniciach (kontrola  pracovísk, strojov, nástrojov, zariadenia, budov,  dopravných ciest z  hľadiska bezpečnosti,

 • kontrola dodržiavania právnych a interných  predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia,...),

 • vypracovanie zoznamu pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,

 • vypracovanie politiky BOZP a ďalších smerníc,

 • vedenie evidencie lekárskych prehliadok,

 • vedenie evidencie pracovných úrazov, chorôb
  z povolania, havárií a porúch technických  zariadení,
  šetrenie pracovných úrazov, chorôb z povolania,

 • predkladanie pravidelných informácii klientovi
  o stave a vývoji BOZP na pracoviskách,

 • výkon koordinátora stavby z hľadiska BOZP,

Súčasťou tejto činnosti je neustále sledovanie legislatívnych zmien a ich zapracovávanie do dokumentácie a do celého systému zákazníka na zabezpečenia BOZP.SLUŽBY V OBLASTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Činnosť je zameraná na poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní životného prostredia.

Súbor činností:

 • vypracovanie havarijných plánov a bezpečnostných kariet.


PONUKA SLUŽIEB V OBLASTI ŠKOLENÍ

Jednotlivé školenia sú upravené pre jednotlivé cieľové skupiny, napr. vedúci zamestnanci, zamestnanci, prípadne dodávateľské organizácie a brigádnici.

 • školenie vedúcich zamestnancov z ochrany pred požiarmi,

 • školenie zamestnancov z ochrany pred požiarmi,

 • školenie protipožiarnych hliadok právnickej osoby
  z ochrany pred požiarmi,

 • školenie protipožiarnych hliadok pracoviska  
  z ochrany pred požiarmi,

 • školenie zamestnancov dodávateľských  organizácií z ochrany pred požiarmi,

 • školenie zamestnancov v mimopracovnom čase
  z ochrany pred požiarmi,

 • školenie vedúcich zamestnancov z bezpečnosti práce,

 • školenie zamestnancov z bezpečnosti práce,

 • školenie zamestnancov z oblasti životného prostredia,

 • školenie zamestnancov z hľadiska požiadaviek OHSAS 18001,

 • rôzne doplnkové školenia z dotknutých oblastí.


PONUKA ONLINE ŠKOLENÍ FORMOU E-LEARNINGU

e

Online zákonné školenia v oblasti BOZP, OPP a školenie vodičov v súlade s legislatívnymi požiadavkami, odbornou garanciou a podporou. Pre viac informácií, prosím, navštívte e-learningový vzdelávací portál www.vzdelavacie-kurzy.sk


ĎALŠIE SLUŽBY

 • Kontroly, opravy a predaj hasiacich prístrojov,

 • Revízia a skúšky prenosných elektrických zariadení,

 • Montáž a revízie a opravy elektrických zariadení, bleskozvodov,

 • Predaj bezpečnostných značení a protipožiarnych tabuliek,

 • Zabezpečovanie  koordinátora bezpečnosti práce stavieb.